Opleidingen

In 2021 was het mogelijk voor 78 opleidingen een erkenning aan te vragen:

  • Initiële opleidingen: 12
  • Vervolgopleidingen: 43
  • Opleidingen CZO Flex Level: 23

In 2021 hebben veel opleidingen gebaseerd op EPA’s binnen het moeder-kind- en de acute cluster het levenslicht gezien. Daarnaast twee opleidingen in de langdurige zorg. Dit verklaart de stijging van 1 naar 23 opleidingen CZO Flex Level in een jaar tijd.

Erkenningen en audits

Om voor een CZO-erkenning in aanmerking te komen, moeten zorgorganisaties en opleidingsinstituten voldoen aan de erkenningscriteria en de CZO-opleidingseisen. Deze laatste worden tot 2022 opgesteld door de CZO-opleidingscommissies. Deze zijn tripartite samengesteld uit werkgevers, opleiders en beroepsverenigingen. Op deze manier borgt en bevordert het CZO landelijk eenduidige deskundigheid van zorgprofessionals en de kwaliteit van opleiden en leren in de praktijk.

Het CZO toetst deze criteria en opleidingseisen door middel van deskresearch en een audit.

Nieuwe opleidingsinstituten en de opleidingsinstituten die de theoriecomponent aanbieden voor de inservice-opleidingen tot radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant, zijn in 2021 ge-audit. Vooralsnog werden opleidingsinstituten op basis van deskresearch van de ingediende erkenningsaanvraag erkend. Een pilot is opgestart om de audits in te regelen bij de opleidingsinstituten.

Erkenningen

In 2021 heeft CZO 553 opleidingen erkend of her-erkend. De stijging wordt verklaard doordat 291 opleidingen zijn gecodeerd als CZO Flex Level. De overige erkenningen zijn afgegeven volgens de reguliere erkenningsprocedures, dus op basis van een audit of een afzonderlijke erkenning.

Totaal aantal erkenningen: 553

Initiële opleidingen: 34

Vervolgopleidingen: 228

Opleidingen CZO Flex Level: 291

 

Audits

Sinds de uitbraak van de coronapandemie begin 2020 is er op geleide van de hieraan gerelateerde landelijke maatregelen in samenspraak met de te auditen organisaties besproken in welke vorm de audit kon plaatsvinden.

Er zijn verschillende audits met behulp van Zoom of Teams gedaan en daar waar het mogelijk is er fysiek ge-audit. Het laatste heeft altijd de voorkeur van het CZO. Hierbij opgemerkt dat er gaandeweg een groei is waargenomen in het gebruiken van digitale middelen om te auditen. Overeenkomstig onze samenleving waarin veel ontmoetingen middels digitale middelen door konden gaan. Denk daarbij aan digitaal lesgeven, digitaal op consult gaan bij arts of andere hulpverleners en bijvoorbeeld vergaderen.

In 2021 is de start gemaakt met audits in (zes) theorie-instellingen. Vanuit een pilot is er geëvalueerd en daaropvolgend beleid gemaakt wat vorm heeft gekregen in het reglement toegespitst op het onderdeel audits.

Het auditpanel toetst tijdens de audit steekproefsgewijs de opleidingsgegevens door beoordeling van documentatie en interviews met de betrokkenen en beoordeelt op grond van deze gegevens of het opleidingsinstituut daadwerkelijk voldoet aan de CZO-eisen waarvoor het in de aanvraagformulieren van de verschillende opleidingen een garantie heeft afgegeven. Het doel van de audit in theorie en praktijk is hetzelfde; bewerkstelligen van continue kwaliteitsverbetering, inspiratie en bewustwording.

Het CZO is in 2015 gestart met het toezicht in de vorm van een erkenningsaanvraag en een audit. De audits zijn gestart in de zorgorganisatie waarna de theorie-instellingen volgden.

Binnen de VVT en de kraamzorg ligt het accent op toezicht anders; in dit geval  nog op de erkenningsaanvragen. Er is gestart met audits in de theorie-instellingen, de vervolgstap zal een audit in de zorgorganisatie zijn.

  Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Tot
OC-audit 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 7
Regulier audit 0 2 0 2 0 2 2 0 1 6 5 3 23
NFU NVZ Actiz AZN VVT GGD Extramuraal Geboortezorg Commercieel Tot
5 14 0 3 0 0 4 1 3 30

Diploma’s

Studenten gestart: 7372

Diploma’s: 4422

Gestopt: 866

In 2021 zijn er 1215 meer diploma’s uitgegeven dan in 2020. De verklaring hiervoor is zeer waarschijnlijk dat er 3153 meer studenten gestart zijn met een opleiding dan in 2020, waaronder een relatief grote groep nieuwe studenten uit de VVT-sector.

ambulance en VVT
moeder kind zorg
acute zorg
langdurige zorg
medisch ondersteunend
radiologie
flex level

NLQF-inschalingen CZO-opleidingen

De mogelijkheden om CZO-opleidingen onder de nieuwe opleidingsarchitectuur van het programma CZO Flex Level NLQF in te schalen zijn in 2021 door het programma uitvoerig onderzocht. In afwachting daarvan bleven de NLQF-inschalingsaanvragen voor CZO-opleidingen ook in 2021 on hold, ook voor de nieuwe CZO Flex Level opleidingen van het acute cluster.

Eind december 2021 heeft het programma geconcludeerd dat niet alleen duiding van volume maar ook duiding van een kwalificatieniveau noodzakelijk is om civiel effect te borgen van CZO-opleidingen en leerroutes. Daarop is door het programma het besluit genomen de NLQF-inschalingen te continueren en in samenhang te brengen met de werkwijze van CZO Flex Level.

Op basis daarvan start het CZO vanaf 2022 gefaseerd, op basis van een plan van aanpak, met het in de komende drie jaren NLQF inschalen van alle CZO-opleidingen. In 2022 worden de al NLQF-ingeschaalde opleidingen acute zorg met de tussentijds wijzigingen op basis van de eerste tranche van het programma CZO Flex Level voorgelegd aan NCP-NLQF.

Herbeoordeling

Herbeoordeling van NLQF ingeschaalde opleidingen vindt elke zes jaar plaats. De inschalingskwalificatie wordt dan opnieuw door het NCP NLQF beoordeeld, vastgesteld en herbevestigd.

CZO-opleiding operatieassistent

De herbeoordeling van de NLQF 6 inschaling van de opleiding operatieassistent is op 22 juni 2021 positief bevestigd door het NCP NLQF. Deze inschaling wordt weer voor 6 jaar gecontinueerd. Bij deze herbeoordeling is ook rekening gehouden met de nieuwe werkwijzen van CZO Flex Level. Daarmee krijgen ook de studenten die vanuit de nieuwe CZO Flex Level opleiding afstuderen, een bewijs van NLQF 6 inschaling op het CZO- diploma.

CZO-opleiding dialyseverpleegkundige

In verband met het implementatietraject CZO Flex Level was de herbeoordeling van de inschaling voor deze opleiding uitgesteld naar het 1e kwartaal van 2022. Eind 2021 is de voorbereiding van de herbeoordelingsaanvraag gestart. Deze zal begin februari 2022 bij het NCP NLQF ingediend worden.