De vier kerntaken van  het CZO zijn:

 • Kaderstellen oftewel het toelaten van nieuwe opleidingen.
 • Toezicht houden op CZO-opleidingen door middel van erkenningen en audits.
 • Civiel effect toekennen door middel van studentenregistratie en beschikbaarheidsbijdrage
 • Advies en informatie verstrekken door het ontsluiten van in- en uitstroomgegevens.

Missie

De statutaire missie van het CZO is:

Het bewaken van de kwaliteit van ziekenhuisopleidingen en bijdragen aan het tot stand komen van een samenhangende voorzieningenstructuur op het terrein van mogelijkheden van scholingen voor verpleegkundige en medische ondersteunende functies alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Visie

Het College Zorgopleidingen:

 • Ontwikkelt met stakeholders een nieuwe visie op toezicht en (her)registratie in het kader van CZO Flex Level.
 • Werkt vanuit een tripartiet opgesteld kwaliteitskader.
 • Baseert de toezichthoudende systematiek op high trust, high penalty en haar beoordeling op peer review.
 • Borgt en bevordert landelijk eenduidige deskundigheid van zorgprofessionals en kwaliteit van het leren en opleiden in de zorgpraktijk.
 • Werkt samen aan het opleidingscontinuüm, het vergroten van de effectiviteit van zorgopleidingen.
 • Verzorgt de studentenregistratie, de afgifte van CZO-erkende diploma’s en werkt aan het verder ontsluiten van in- en uitstroomcijfers.

Uitgangspunten

De kernwaarden van het CZO zijn:

 • Betrouwbaar: medewerkers van het CZO ‘zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen’, houden zich aan hun woord, zijn bereikbaar, beschikbaar en geven de juiste informatie.
 • Deskundig: medewerkers geven de juiste informatie vanuit competentie, zijn en blijven geïnformeerd vanuit een lerende organisatie, handelen eigenstandig en onpartijdig, geborgd door de tripartite inrichting van de organisatie.
 • Transparant: medewerkers stellen heldere grenzen, communiceren eenduidig, delen processen, leggen uit waarmee ze bezig zijn, geborgd door heldere rollen en verantwoordelijkheden binnen het bureau.

Het CZO houdt toezicht op de opleidingen bij zorgorganisaties en opleidingsinstituten. Dit doet zij bij ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, ambulancezorg, de publieke gezondheidszorg, thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen. Het eigenaarschap van de kwaliteit van opleiden ligt bij het werkveld beroepsbeoefenaren, opleiders en zorgaanbieders. Het werkveld stelt de kaders op. Het CZO faciliteert en innoveert dit proces en stelt de kaders vast. Daarbij geldt de praktijk als uitgangspunt, daar waar de zorg verleend wordt, in het primaire proces).

Organisatiestructuur

Het CZO staat onder leiding van een directeur-bestuurder, met als toezichtsorgaan de raad van toezicht. De directeur-bestuurder, de leden van de examencommissie en van de opleidingscommissies zijn professionals die vanuit hun werkveld de bestaande kwaliteit van zorgopleidingen in stand houden en waar nodig verbeteren en actualiseren.

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op de uitvoering van de geformuleerde doelstellingen en op het anticiperen op landelijke ontwikkelingen. Beleidsbepaling en besturing vinden plaats op hoofdlijnen. Voordracht leden door NFU en NVZ. Kerntaken:

 • Toezicht houden op het beleid en werkgeverschap van de directeur-bestuurder.
 • Het fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder.
 • Het adviseren van de directeur-bestuurder.

De raad van toezicht toetst besluiten aan de missie van het CZO en aan de vraag of het CZO in haar koers invulling geeft aan haar maatschappelijke functie: doorontwikkeling en borging van het toezicht op de kwaliteit van de functiegerichte opleidingen van verpleegkundige en medisch ondersteunende professionals ten behoeve van kwalitatief goede zorg.

Hoewel het CZO niet gehouden is aan de Governancecode Zorg 2017 , onderschrijft de raad van toezicht de principes hiervan. De in 2020 ontwikkelde toezichtvisie geeft de visie, kernwaarden, agendasetting en werkwijze van de raad van toezicht weer. Het document is in 2021 op de CZO-website geplaatst.

Examencommissie

De examencommissie heeft ter ondersteuning van het CZO de wettelijke verantwoordelijkheid erop toe te zien dat de kwaliteit van de examens van de opleidingen tot radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant wordt getoetst en bevorderd en adviseert de directeur-bestuurder hierover. De examencommissie is samengesteld uit leden van de desbetreffende beroepsverenigingen, de opleidingsinstituten en de brancheverenigingen (NFU en NVZ). De brancheverenigingen  vervullen het (vice)voorzitterschap.

Opleidingscommissies

De CZO-opleidingscommissies hebben tot taak toezicht uit te oefenen op de opleidingen en deze te bewaken met het oog op het landelijke civiele effect. Via deskresearch en peer review beoordelen de commissies erkenningsaanvragen en adviseren hierover aan de directeur-bestuurder. De opleidingscommissies zijn samengesteld uit leden die worden voorgedragen door de desbetreffende beroepsverenigingen, de opleidingsinstituten en de NVZ en NFU. De twee laatstgenoemden vervullen het (vice)voorzitterschap.

Bureau

Het bureau ondersteunt het CZO beleidsmatig en administratief en vervult een intermediaire functie tussen de verschillende lagen van de organisatie.